Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

 obraz.jpg

Fara Pyšely je spolek vedený u Městského soudu v praze po č. L 24133. Spolek Fara Pyšely vzniknul transformací z občanského sdružení Fara Pyšely v souladu s novelou Občanského zákoníku.

 

STANOVY SPOLKU ”FARA PYŠELY”

 

STANOVY SPOLKU FARA PYŠELY

 

Úvod

 

Občanské sdružení Fara Pyšely, IČ 22748181 se  s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

 

čl. I

zev a sídlo

 

Název občanského sdružení Fara Pyšely se s ohledem na § 216 NOZ mění na "Spolek Fara Pyšely” (dále jen spolek), sídlem sdružení je Fara Pyšely, Lipová 76, 261 67 Pyšely.

 

čl. II

Účel spolku

 

Obnova a provoz farní usedlosti v Pyšelích jako kulturního, duchovního a historického centra

 

Ochrana památek, kulturních a duševních hodnot, životního prostředí, přírody a krajiny

 

Podpora občanské společnosti, angažovanosti a informovanosti

 

Organizování kulturních, společenských a občanských akcí

 

— Účast na veřejném životě a osvětová činnost

 

čl. III

Členství ve sdružení

 

 1. Členem Spolku se může stát jakákoli fyzická osoba starší 15let, která souhlasí se stanovami a cíli Spolku. Osoba mladší 18let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce
 2. Členství ve Spolku vzniká po schválení členství výborem Spolku
 3. Členové sdružení mají právo se všestranně podílet na naplňování cílů sdružení, účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován, mohou volit a být voleni do orgánů sdružení.
 4. Členství ve Spolku zaniká :

       - doručením písemného oznámení člena o ukončení členství na adresu Spolku

       - úmrtím člena či zánikem Spolku

       - vyloučením člena členskou schůzí

      - z jiného důvodu stanoveného zákonem

 

čl. IV

Orgány spolku

1. Orgány Spolku představuje členská schůze, výbor a předseda Spolku.

 

2. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

3. Členská schůze  se schází minimálně jedenkrát ročně. Je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata prostou většinou hlasů, přičemž každý člen má jeden hlas. Projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

 

4. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

 

 1. rozhodovat o změně stanov,
 2. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané výborem
 3. rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti
 4.  schvalovat výsledek hospodaření Spolku
 5.  volit členy výboru a předsedu Spolku,
 6.  jmenovat likvidátora při zániku Spolku
 7. hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů
 8.  rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku či o přeměně Spolku

 

5. Výbor Spolku je kolektivní výkonný orgán, má tři členy a je volen členskou schůzí na období 5 let. Tvoří jej předseda, který je rovněž zvolen členskou schůzí a dva členové.

 

6. Do působnosti výboru náleží:

 

       i.     svolávat členskou schůzi,

 1. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
 2. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 3. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
 4. přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
 5. rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
 6. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
 7. schvalovat interní organizační normy Spolku
 8. Členové výboru jsou oprávněni jednat samostatně jménem sdružení. Výbor uděluje právo jednat jménem sdružení dalším členům.

 

 

čl. V

 

Zásady hospodaření 

 

Sdružení hospodaří s dary, dotacemi, prostředky grantů, výnosy vedlejší činnosti (prodej zpravodaje Fara Pyšely, vstupné na kulturní akce), může se v rámci svého předmětu činnosti podílet na společných projektech s jinými subjekty. Příjmy mohou být využity pouze v souladu s cíli sdružení. Předseda předkládá sněmu sdružení vždy do dubna následujícího roku ke schválení závěrečný účet a zprávu o činnosti sdružení za kalendářní rok.

 

čl. VI

Zánik a likvidace Spolku

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

 

čl. VII

Závěrečná ustanovení

 

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne                 v sídle Spolku, jejíž konání je potvrzeno zápisem z členské schůze. Dnem                   také Stanovy nabývají účinnosti.

 

 

 

 

V Pyšelích

 

 

Tomas Obermaier, předseda

 

Tomas Belohradsky, člen vyboru

 

Martin Kolař, člen vyboru

 

Registrace stanov občanského sdružení Fara Pyšely provedena Ministerstvem vnitra

dne: 19. 3. 2012

pod č.j.: VS/1-1/88069/12-R

IČO: 22748181

 

Fotokopii stanov s razítkem registrace najdete zde.

 

 

Příspěvky

Stanovy Spolku Fara Pysely

25. 11. 2016